หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 96  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย Standard Operating Procedure (SOP) [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)