หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  
 
 
เรื่อง แจ้งจะบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 3  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่อง  แจ้งจะบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 3  
จ้าง ขุดเจาะบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ ณ บ้านใหม่ประชาชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับ บริษัท ไทยบาดาล กรุ๊ป แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ทับทอง ยะมะโน

ผู้เข้าชม 39 ท่าน