หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.yungmern.go.th/org... โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.yungmern.go.th/boa... https://www.yungmern.go.th/sta... https://www.yungmern.go.th/sta... - ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
- ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
- ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.yungmern.go.th/pro... - อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน (แต่ละส่วนงาน)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.yungmern.go.th/pro... แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                    
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.yungmern.go.th/con... ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/law... https://www.yungmern.go.th/law... https://www.yungmern.go.th/law... - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ/พระราชกฤาฏีกา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.yungmern.go.th/hom... https://www.yungmern.go.th/new... กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.yungmern.go.th/web... Web Board ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o9 Social Network https://www.yungmern.go.th/hom... Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน (Facebook Icon สีน้ำเงิน ด้านขวาล่าง)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.yungmern.go.th/pro... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/pro... - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.yungmern.go.th/pro... รายงานผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/pro... - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของนายจรัญ  ใบพร้าว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
- รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
- รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีที่สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.yungmern.go.th/pro... คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.yungmern.go.th/ser... คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.yungmern.go.th/pro... ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักปลัด กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.yungmern.go.th/pro... รายงานผลการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565
o18 E-Service https://www.yungmern.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... ไอคอน E-Service ด้านล่าง (กรอบสีฟ้าด้านล่าง)
- การขอรับความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย
- จองห้องประชุมออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.yungmern.go.th/pro... แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.yungmern.go.th/egp... ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.yungmern.go.th/new... https://www.yungmern.go.th/pro... - ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง                          
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)                            
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.yungmern.go.th/pro... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.yungmern.go.th/pro... นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.yungmern.go.th/pro... การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.yungmern.go.th/pro... หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.yungmern.go.th/pro... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.yungmern.go.th/pro... - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
เรื่อง  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.yungmern.go.th/con... ร้องเรียนทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.yungmern.go.th/pro... ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  (1)     2