หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 


   
 
   
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมา [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ส่งงบรับ-จ่านเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริ [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน lpa ประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศ อบต.ยั้งเมิน เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชกา [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 85 
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนิ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 92 
ประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อจ้าง ครั้งที่ 3 (1 พฤษภาคม 62) [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 117 
ยกเลิกประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อ จ้าง ครั้งที่ 2(19 พฤศจิกายน 61) [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 97 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ยั้งเมิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
แบบขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 117 
เรื่อง แจ้งจะบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 3 [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 96 
ประกาศ แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษี [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 147 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 150 
ประกาศ อบต.ยั้งเมิน เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 150 
   
 
อบต.บ้านทับ หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ศศช.บ้านมืดหลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรว [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
   
 
ชม0023.3/ว35123 เรียน อำเภอสันป่าตอง เชียงดาว แม่ออน ดอยเต่า สะเมิง อบจ.ชม เรื่อง เร่งรัดการจัดวื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ผชม0023.3/ว35112 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามโครงการฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34814 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา อบจ .ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามปกทินฉบับปรับปรุงโครงการ ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว35114 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่ริม สันป่าตอง แม่วาง สารภี หางดง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง มอบหมานให้เจ้าหน้าที่มารับผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.4/ว34815 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/ว0853 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่ออน และดอยเต่า นายก ทน.ชม. และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34820 เรียน อำเภอทุกแห่ง ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดให้จัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/0854 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/ว0855 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุ ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/ว0856 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. นายกทม.ต้นเปา นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/ว34823 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผู้บริหารองคืการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/ว34823 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผู้บริหารองคืการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/ว34821 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมปลัด อปท ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/34813 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง จอมทอง ดอยหล่อ สารภี แม่วาง สันป่าตอง หางดง ไชยปราการ เชียงดาว ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การพัฒนาเด้กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.2/ว34511 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดส่งผลงานวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34512 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก.ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.2/ว34511 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดส่งผลงานวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ชม 0023.1/34270 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.2/34358 เรียน นายอำเภอดอยเต่า ดอยสะเก็ด เชียงดาว จอมทอง สารภี แม่ออน แม่อาย แม่แจ่ม ไชยปราการ พร้าว สันป่าตอง ฮอด เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขั้นได้ฯ  [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34513 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่ อปม.  [ 21 ส.ค. 2562 ]     
   
 
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 494  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 359  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 429  ตอบ 0  
   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
   

กลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านแม่แว
 

ม่อนอังเกตุ

สวนดอกไม้เมืองหนาว
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-881-1909
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2558