หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 


   
 
   
 
แผนอัตรากำลังสามปี [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 119 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 130 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 189 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 183 
ประวัติดอยม่อนอังเกตุ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประวัติตำบลยั้งเมิน [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 232 
บันทึกการประชุมสภา อบต.ยั้งเมิน สมัยสมัญที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณสุส [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 274 
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 246 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 248 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณสุส [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 306 
ประกาศองค์การบริหารตาบลยั้งเมิน เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตา [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 276 
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
   
 
อบต.สันกำแพง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.๑๒ (ปากทางเข้าห [ 19 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
อบต.สันกำแพง การตรวจประเมินและรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
อบต.สันกำแพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีดงเย็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จังหวัดเชียงใหม่ มอบของอุปโภค [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
   
 
ชม0023./29108 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29104 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29105 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023./29106 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/28987 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28869 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจำกัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 4/2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28971 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว27980 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่วาง สันทราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28959 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28930 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28929 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28931 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28891 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28882 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28884 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.สันทราย สารภี) เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28877 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28880  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันทราย สารภี) เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/1005 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้ความรู้และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ริม แม่ออน แม่อาย สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง ดอยหล่อ หางดง ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบข้อมูลในระบบCATAS System  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ฯ  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
   
 
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 1405  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 1047  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 1744  ตอบ 0  
รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 947  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 982  ตอบ 2  
เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (1 มิ.ย. 2559)    อ่าน 838  ตอบ 1  
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 787  ตอบ 1  
   

กลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านแม่แว
 

ม่อนอังเกตุ

สวนดอกไม้เมืองหนาว

สวนสตรอเบอรี่
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-881-1909
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2043  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2010 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.4/ว2018  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ กสธ. มท 0819.2/ว2017  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2021  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว8023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 สน.บถ.  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กต. มท 0818.3/ว2019  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2020 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2014  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม [วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก] ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1995  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2006  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2001 [บัญชีสรุป-อปท.] [บัญชีรายชื่อ รายใหม่]  [ 13 ก.ย. 2564 ]