หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 


   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์ [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบแบบวัดการร [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อจ้าง ครั้งที่ 4 (14 เมษายน 63) [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ยกเลิก ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อจ้าง ครั้งที่ 3 (1 พฤษภาคม 62) [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
รายงานควบคุมภายใน 62 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ(สมัย4) ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
รายงานการประเมินผลการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไปเสียภาษีภายใน 30 เม.ย. ของทุกปี) [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินเรื่อง การแก้ไข แผนท้องถิ่น(ผ.ศ.2561-2565)(ฉบ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับ 4 ล้อ [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
   
 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอม [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง แจ้งขยายช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.1/24876 เรียน อำเภอสารภี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24800 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24795 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.5/24796 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24803 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.4/24726 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24734 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24731 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบฯ แล้วจัดส่งแบบสรุปจำนวนสุนัขและแมว ฯ  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.2/24721 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขยายเวลาการจัดส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ [ แนบ1 ]  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.324612  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 ฯ  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ สารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาฯ O-NETปีการศึกษา2563  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.4/24648 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน..ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ฯ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
ชม0023.3/24666  เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม ฝาง แม่ออน สันกำแพง แม่อาย พร้าว นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
   
 
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 1083  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 683  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 1489  ตอบ 0  
รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 698  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 725  ตอบ 2  
   

กลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านแม่แว
 

ม่อนอังเกตุ

สวนดอกไม้เมืองหนาว

สวนสตรอเบอรี่
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-881-1909
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง