หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 


   
 
   
 
เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไปเสียภาษีภายใน 30 เม.ย. ของทุกปี) [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินเรื่อง การแก้ไข แผนท้องถิ่น(ผ.ศ.2561-2565)(ฉบ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับ 4 ล้อ [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศ e-bidding ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคื่อน 4 ล้อ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมา [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ส่งงบรับ-จ่านเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริ [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน lpa ประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 70 
ประกาศ อบต.ยั้งเมิน เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชกา [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 110 
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 283 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนิ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 4995 
ประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อจ้าง ครั้งที่ 3 (1 พฤษภาคม 62) [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 142 
ยกเลิกประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อ จ้าง ครั้งที่ 2(19 พฤศจิกายน 61) [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ยั้งเมิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
   
 
ทต.แม่นะ จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
 
ชม0023.1/ว50356 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูง [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ผชม0023.5/ว50359 เรียน นายอำเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ  [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว49872 เรียน อำเภอทุกำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผุ้ติดต่อสำหรับบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว [ 12 พ.ย. 2562 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า พร้าว แม่แจ่ม แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย และฮอด นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว50367 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
เรียน นายก อบจ.ชม นายก ทม.แม่โจ้ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว สันผีเสื้อ ฟ้าฮ่าม หนองป่าครั่ง ท่าศาลา หนองหาร หนองจ๊อม สันทรายหลวง สันกลาง ไชยสถาน ป่าบง เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒน [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว50368 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว50368 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว47733 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/50369 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/ว49859 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อปท . [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว50370 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/49847 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/49846 เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/49674 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.1/49858 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมฯ [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/ว49671 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย ฝาง หางดง สันกำแพง สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง ไชยปราการ พร้าว เชียงดาว ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ ค่าเช่าบ้าน [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/ว49868 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะะเบียนสิทธิและนิติกรรม ฯ [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/49866 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ เข้าบัญชี อบจ. [ 11 พ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/ว49867 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการ ฯลฯ  [ 11 พ.ย. 2562 ]     
   
 
โปรชวนเพื่อนรวย (8 ต.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 872  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 648  ตอบ 0  
   
 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
   

กลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านแม่แว
 

ม่อนอังเกตุ

สวนดอกไม้เมืองหนาว
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-881-1909
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2558