หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
ชม0023.3/ว35123 เรียน อำเภอสันป่าตอง เชียงดาว แม่ออน ดอยเต่า สะเมิง อบจ.ชม เรื่อง เร่งรัดการจัดวื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ผชม0023.3/ว35112 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามโครงการฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว34814 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา อบจ .ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามปกทินฉบับปรับปรุงโครงการ ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว35114 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่ริม สันป่าตอง แม่วาง สารภี หางดง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง มอบหมานให้เจ้าหน้าที่มารับผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.4/ว34815 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทม.ต้นเปา เรื่อง ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/ว0853 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่ออน และดอยเต่า นายก ทน.ชม. และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท.  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว34820 เรียน อำเภอทุกแห่ง ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดให้จัดทำแผนที่ภาษีฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/0854 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/ว0855 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุ ฯ  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/ว0856 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. นายกทม.ต้นเปา นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/ว34823 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผู้บริหารองคืการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/ว34823 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผู้บริหารองคืการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/ว34821 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมปลัด อปท ประจำเดือน กันยายน 2562  [ 23 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/34813 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง จอมทอง ดอยหล่อ สารภี แม่วาง สันป่าตอง หางดง ไชยปราการ เชียงดาว ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การพัฒนาเด้กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.2/ว34511 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดส่งผลงานวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  [ 22 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1204