หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/13988 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/13986 13989 13990 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/10557  ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/12545 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2564  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13975  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 พ.ศ.2564-2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13979  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒน เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/527 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/ว526  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/ว525  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
  ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว สันกำแพง แม่แจ่ม แม่อาย สารภี ฮอด ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัมนา เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท .ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13775 ถึง อำเภอสันป่าตอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด อบจ.ชม ทน.ชม เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท . ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13769  ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปทฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13850 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/1738  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,722