หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
ชม0023.4/42131 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.5/ว42736 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่9/2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว42740 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว42738 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/ว1023 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.4/1022 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.4/ว1024 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว1005 รียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สันป่าตอง สันกำแพง แม่ออน แม่แตง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมและให้ข้อมูลตามโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหาร ฯ แก้ไข  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว42737 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/ว43044 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.1/10221 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ปัยหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว43043 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มารับพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเตรียมมอบให้แก่ประชาชน ฯ  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
ผชม0023.3/ว42425 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
ผชม0023.3/ว42425 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
ชม0023.2/42421 เรียน อำเภอสันป่าตอง อบจ.ชม ทน.ชม เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2560 กรณีปรับปรุง  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1224